Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag a https://www.fakepalm.hu domain alatt elérhető ingyenes tárhely-szolgáltatásunkat igénybe vevő felhasználók tartalmából áll. Az oldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztőségi, szerkesztői tartalomnak, azokra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A Fakepalm alapesetben nem felel a felhasználók által elhelyezett tartalmakért. Amennyiben jogsértő tartalmat észlel, a hivatkozott törvény alapján eltávolítási kérelemmel élhet. 
Általános rendelkezések
1./ A Fakepalm weboldal  - Karácsony Csilla (továbbiakban: szolgáltató) által fenntartott nemzetközi, írásos ill. képi információk, tartalmak, hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló rendszer.
2./ Bárki felhasználónak minősül, aki a https://www.fakepalm.hu weboldallal közvetlenül, vagy közvetve - akár más internet oldalakon, keresőprogramokon, saját dokumentumaiban található hivatkozáson keresztül - bármilyen irányú adatforgalmat kezdeményez.
3./ Regisztrált felhasználónak minősül az, aki felhasználó létrehozásával (továbbiakban: regisztráció) és a belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket, Moderációs alapelveinket, valamint kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette az Adatvédelmi tájékoztatónkat. 
4./ A fórum csak saját felelősségedre használható. Minden tag felelős a felhasználói nevével (továbbiakban: nick) végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért. Amennyiben tudomására jut, hogy ezen adataidat más személy illetéktelenül használja, azonnal lépjen kapcsolatba velünk a https://fakepalm.hu/index.php/kapcsolatok oldalon keresztül.
5./ Az erre szolgáló beállítási lehetőségeken kívül nem módosíthatja a fórum megjelenését, működését, az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után. A szolgáltató nem vállal felelősséget a fórum elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért. Amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével a felhasználó kárt okoz a szolgáltatónak, azt teljes mértékben köteles megtéríteni. 
6./ A fórum bizonyos részeit csak 18. életévüket betöltött felhasználóink látogathatják, ezen részekre csak akkor lehet belépni, ha a felhasználó kijelenti, hogy elmúlt 18 éves.
Regisztráció
7./ A felhasználó a regisztrációval felhatalmazza a szolgáltatót az elküldött személyes adatok kezelésére. Regisztálás után a szolgáltatóra bízott adatokat különlegesen bizalmasan kezelik. https://fakepalm.hu/index.php/adatvedelem
8./ A regisztrált felhasználók által választott nick nem lehet: védett név, elnevezés; kortárs vagy történelmi, magyar vagy külföldi közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve; más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés; obszcén vagy trágár kifejezés; rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés; engedély nélküli, burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés; az üzemeltető fórumain már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító. 
9./ Természetes személy választhatja saját nevét, művész- vagy becenevét; jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet választhatja saját közhitelesen nyilvántartott elnevezését, rövidített elnevezését azonosítóként, ha az nem ütközik a fenti pontokba. Ezen regisztrált felhasználók kötelesek lehetővé tenni a szolgáltató névhasználatra való jogosultságuk ellenőrzését. Az ellenőrzés módjáról és menetéről az érintettek elektronikus levélben kapnak tájékoztatást. Az ellenőrzés időtartamára a szolgáltató felfüggesztheti az ily módon regisztrált felhasználó közlési lehetőségeit. Amennyiben az ellenőrzést nem tette lehetővé az érintett, vagy nem tudta bizonyítani a névhasználati jogosultságát, azonosítóját a szolgáltató 72 óra elteltével törölheti.
10./ Névazonosság esetén a később regisztráló felhasználó köteles jól felismerhető megkülönböztető toldalékot, jelet, vagy kihagyást eszközölni azonosítóján.
11./ Különösen méltányolható egyéni, vagy közérdeket sértő esetekben a Szolgáltató felkérheti azonosítójuk megkülönböztetésére vagy átnevezésére ebben érintett regisztrált felhasználóit. 
12./ Amennyiben az érintettek ésszerű időn belül nem jutnak egyezségre, abban az esetben a Szolgáltató jogosult: minden érintett nick jogosultságait korlátozni; vagy egy- vagy több érintett nickjét megváltoztatni; vagy minden érintett nickjét törölni. 
13./ Amennyiben egy regisztrált felhasználó - akár az azonosítójában, bemutatkozásában, hozzászólásaiban - valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé, tudomásul veszi, hogy azt bárki megnézheti, tárolhatja, felhasználhatja, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget.
14./ A regisztrációval egy azonosítót lehet létrehozni. Egy regisztrált felhasználónak összesen 1 azonosítója (nick) lehet a fórumon.
Tartalom
15./ A szolgáltató a weboldalon közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért teljes felelősséget nem vállal. A weboldalon megjelenő tartalmakat a regisztrált felhasználók töltik fel, és azokért ők vállalják a felelősséget, a szolgáltató nem. A weboldalra csak olyan tartalmak tölthetők fel, amik nem sértik harmadik személy szerzői jogait. A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban felhasználó feljogosítja a szolgáltatót, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse. A megjelenítés lehetőség szerint a forrás megjelölésével történik.
16./ Ha nem ért egyet valamelyik konkrét tartalma egyik felhasználásával, kérheti, hogy a szolgáltató távolítsa azt el az adott felületről. A szolgáltató ezt - a kérés mérlegelése után - lehetőségei szerint megteszi, amennyiben ennek technikai akadálya nincsen.
17./ Szolgáltató, a felhasználási feltételeknek és a kapcsolódó dokumentumoknak megfelelő hozzászólásokat, figyelemmel az alábbi foglaltakra, illetve a Moderációs alapelvekre, megjeleníti. https://fakepalm.hu/index.php/moderacios-alapelvek
18./ A weboldalon közölt adatok megbízhatóságát, hitelességét, valóságtartalmát, minőségét a szolgáltató nem ellenőrzi, semmilyen felelősséget nem vállal a weboldalon elhelyezett információk tekintetében, és nem köteles semmilyen helytállásra vagy kártérítésre az azokból következő esetleges káresemények miatt. Ha egy adott hozzászólás a szolgáltató vagy más jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt a szolgáltató indoklás nélkül, az ok megjelölésével törölheti.
19./ Nem használhatja a weboldalt arra, hogy olyan információkat tegyen közzé, amelyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket. 
20./ Nem használhatja a weboldalt reklámtevékenység folytatására, kivéve, ha erre írásos engedéllyel rendelkezik a szolgáltatótól. 
21./ Nem helyezhet el a weboldalon a felhasználók számítógépét vagy a fórum működését befolyásoló kódot. 
22./ A weboldal összes fórumcsoportja részlegesen moderált. A moderáció nem jelenti a weboldalon közzétett tartalmakért való szerkesztői felelősségvállalást, csupán a tartalmak részleges tisztítását. 
23./ A szolgáltató felhívja minden regisztrált felhasználó figyelmét arra, hogy alaposan és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat. A mérlegelés során vegyék mindenképpen figyelembe, hogy bárki, akár több év elteltével is visszakeresheti egy-egy regisztrált felhasználó akár összes hozzászólását. 
Egyéb rendelkezések
24./ A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy technikai vagy egyéb okokból a szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze. 
25./ A szolgáltató a jelen felhasználási feltételek és a kapcsolódó dokumentumok megváltoztatásának jogát fenntartja. 
26./ A szolgáltató kijelenti, hogy a jelen Felhasználási feltételekben és a kapcsolódó dokumentumokban rögzített jogait jóhiszeműen gyakorolja és ezt a regisztrált felhasználótól is elvárja.
2017. november 1.